Autor: spravca

Ochorenie srdca u psov a možnosti diagnostiky a ako im predchádzať

Ochorenia srdca predstavujú jeden z najčastejších zdravotných problémov a druhú najčastejšiu príčinu úhynu psa v rôznom veku, väčšinou v strednom a vyššom. Ochorenie srdca prebieha často niekoľko rokov nepozorovane aj keď zmeny na srdci alebo v krvi sú už typické pre poškodenie srdcového svalu.

Mnoho plemien je priamo geneticky disponovaných pre srdcové ochorenia. Zvýšenú pozornosť by mali venovať tejto problematike najmä majitelia plemien ako doberman, kavalier king charles španiel, írsky vlkodav, rotveiler, nemecká dogalabrador, novofundlandský pes, ale aj iné plemená a ich krížence sú náchylné na vznik a rozvoj srdcových ochorení (červenou farbou zvlášť náchylné plemená).

Problém na ktorý by som rád poukázal ako veterinárny lekár je, že ochorenia srdca prebiehajú niekoľko rokov bez príznakov, alebo zviera má príznaky, len si ich majiteľ  nevšimne a takisto pri ročnej prehliadke spojenej s vakcináciou  môžu byť príznaky ochorenia srdca prehliadnuté. Keď sa srdcové ochorenie odhalí včas, najlepšie ešte pred nástupom klinických príznakov tak aj šanca na záchranu a predĺženie života výrazne stúpa nasadením správnej liečby. Na druhej strane zviera u ktorého sa príznaky ochorenia srdca prejavia má podstatne nižšiu dobu prežívania a často (najmä doberman, doga, kavalier) sa o ochorení srdca dozvieme až pitvou uhynutého zvieraťa, keď nám pacient uhynie v ambulancii za príznakov akútneho srdcového zlyhania. Včasným vyšetrením počas života sme schopní zlyhávanie srdca včas zachytiť a nastaviť pacienta na adekvátnu liečbu a oddialiť jeho smrť.

Hlavný dôraz by som dal na prevenciu týchto ochorení a na ich včasné odhalenie v čase kedy sa ochorenie dá dokázať že je prítomné, ale zviera prejavuje len mierne alebo aj žiadne príznaky že trpí ochorením srdca. Pod prevenciou srdcových ochorení si predstavujem pravidelné vyšetrenie srdca aspoň 1x ročne vo veku cca 3-5 rokov, fonendoskopom, vyhodnotenie počtu tepov a dychov. U plemien náchylných na srdcové zlyhanie by sa malo toto vyšetrenie doplniť aj rentgenovým snímkom srdca, sonografickým vyšetrením srdca a odberom krvi so zameraním na srdcové markery. Najmä vyšetrenie krvi na srdcové markery je nová, jednoduchá, veľmi presná a spoľahlivá metóda ako odhaliť zvýšené namáhanie a zlyhanie srdcového svalu vo veľmi včasných štádiách. Sledujú sa markery alebo enzýmy,  ktoré sa vyskytujú vo bunkách srdcového svalu a pri jeho poškodení sa dostávajú do krvi kde sa dajú stanoviť a vyhodnotiť.  Vyšetrenie krvi na srdcové markery je v mojej praxi bežným štandardom pri podozrení na ochorenie srdca. Cena za toto vyšetrenie sa pohybuje do 25 EUR.

Medzi hlavné príznaky srdcového zlyhávania pozorovateľné majiteľom sú neochota k pohybu, pomalý pohyb (zaostávanie na vychádzke), kašeľ najmä v noci keď sa zviera uloží k spánku, blúdenie po byte (bojí sa zaspať lebo sa začne dusiť a kašlať), odpadávanie pri fyzickej alebo psychickej námahe (radosť z príchodu majiteľa, krmenie, rozrušenie –ohňostroj, petardy). Zrýchlenie počtu tepov a dychu aj v kľudovom stave. Popísané príznaky sú typické pre rozvinuté srdcové zlyhanie. Včasná a správna liečba v tomto štádiu ochorenia ne nevyhnutná pre záchranu pacienta.

Výskyt ruje u mačky po sterilizácii

Výskyt ruje u mačky po kastrácii je hormonálna porucha ktorá sa nazýva Syndróm zbytkových vaječníkov v anglickej literatúre označovaný aj ako Ovarian remnant syndrome ( ORS) .
Týmto pojmom sa označuje výskyt funkčného tkaniva vaječníkov s vonkajšími príznakmi ruje po vykonanej kastrácii mačky.
Príznaky ruje sa môžu objaviť týždne, mesiace ale aj roky po kastrácii. Priemerný čas objavenia sa tejto poruchy je 15,5 mesiaca po kastrácii s rozpätím 3 mesiace až 5 rokov.
Porucha sa prejavuje príznakmi ako pri ruji teda sexuálnym správaním, hlasovými prejavmi (mravčanie), dvíhaním chvosta, váľaním sa po zemi, odťahovaním chvosta, prehýbaním chrta, výtokmi z pošvy, opuchnutím vonkajších pohlavných orgánov a atraktivitou pre samcov.
Príčina vzniku tejto poruchy môže byť zapríčinená:
1, Pravdepodobne najčastejšou príčinou vzniku ORS je to , že zviera sa už narodí s tzv. ektopickým ovariálnym tkanivom. V  zrozumiteľnej reči to znamená, že takéto zviera má od narodenia  extra tkanivo vaječníkov, ktoré ale nie je uložené na svojom obvyklom mieste – vo vaječníkoch , ale vyskytuje sa inde v brušnej dutine napr. medzi črevami alebo na stene brušnej dutiny. V takomto prípade po odstránení vaječníkov, teda po vykonanej kastrácii preberá toto tkanivo funkciu vaječníkov a vyvoláva príznaky ruje. Gravidita v takomto prípade nemôže nastať pretože zviera je v podstate vykastrované a chirurgický zákrok v minulosti prerušil vajcovody. Vyskytujú sa však príznaky ruje rozličného stupňa.
2, Druhou príčinou môže byť neodborne vykonaná kastrácia, kedy operatér môže nechať celý vaječník alebo jeho časť v brušnej dutine.
Kastrácia mačky je však rutinný a nie veľmi zložitý chirurgický úkon, ktorý  ak je vykonávaný priemerne skúseným chirurgom, tak zlyhanie operácie resp. operatéra je v tomto prípade málo pravdepodobné.
3.Poslednou možnosťou je že časť vaječníka pri odstraňovaní náhodne spadne do dutiny brušnej kde sa vyvinie krvné spojenie s okolitým tkanivom a tento zbytkový vaječník naštartuje svoju funkciu a vyvolá cyklus a ruju u mačky.
Riešenie problému ORS môže byť hormonálne, ale preferuje sa opakované otvorenie brušnej dutiny s revíziou pooperačného stavu a s dôslednou prehliadkou dutiny brušnej s cieľom objaviť a odstrániť tkanivo vaječníka ktoré vyvoláva túto poruchu.

Nová diagnostická metóda na včasné odhalenie zlyhania obličiek u psov v rámci preventívneho vyšetrenia

Obličkové zlyhanie je jedným z najčastejších ochorení psa vo vyššom veku. Prebieha nenápadne a často býva odhalené náhodne, alebo je diagnostikované vo fáze kedy sa prejavia naplno všetky príznaky čo býva žiaľ neskoro. Pre prežívanie pacienta sa javí ako najdôležitejšie zachytenie ochorenia vo fáze kedy je možné úpravou kŕmneho režimu resp. inými opatreniami ochorenie spomaliť až zastaviť tak, aby sa nerozvinulo v plnej miere. Preto sa odporúča vykonávať preventívne prehliadky s odberom krvi minimálne každé dva roky.

Obličkové zlyhanie býva zapríčinené infekciou prebiehajúcou v obličkách či už pôsobením špecifických baktérií napríklad Leptospír alebo prechodom baktérií z krvi či z močového mechúra pri výskyte chronického zápalu močového mechúra, zubov či inom zápale v tele. Takisto veľmi významnú úlohu pri vzniku chronického obličkového zlyhania hrá nesprávna výživa najmä prekrmovanie bielkovinami u psa v seniorskom veku.

V prípade ak sa ochorenie rozvinie je pozorovaný zvýšený príjem vody, zvýšené močenie, chudnutie pri normálnom alebo zvýšenom apetíte a často sa pozoruje opakované zvracanie.

Pri diagnostike bežnými metódami používanými v rámci vyšetrenia stanovením obsahu krvnej močoviny, kreatinínu a anorganického fosforu sa síce ochorenie odhalí, ale v čase kedy ho vedia tieto metódy zachytiť je poškodenie obličiek už vo vysokom štádiu. Odhaduje sa že v tom čase je postihnutého približne 75% funkčného tkaniva obličiek.
Nová diagnostická metóda ktorú sme zaviedli v našej ambulancii odhaľuje zlyhanie obličiek v čase keď je postihnutého len asi 30% funkčného tkaniva obličiek, čo umožňuje vykonať opatrenia v predstihu a zabrániť tak rozvinutiu ochorenia. Táto diagnostická metóda je vhodná najmä na včasné odhalenie začínajúceho obličkového zlyhania v rámci preventívnych prehliadok, ale môže byť použitá ako doplnková diagnostická metóda v rámci vyšetrenia krvi pacienta s podozrením na už rozvinuté ochorenie.

Liečba plne rozvinutého ochorenia je problematická, komplikovaná a často nevedie k požadovanému cieľu. Zhoršuje kvalitu života psa a žiaľ takýto pacienti musia byť často po niekoľkých dňoch resp. týždňoch utratený. Významná je aj frustrácia majiteľa a veterinára, ktorí v čase plného rozvinutia príznakov nevedia efektívne pacientovi pomôcť.

Prevencia obličkového zlyhania spočíva v dôslednom odhaľovaní a liečbe zápalov močového mechúra, kontrole kvality a zdravia chrupu s pravidelným čistením zubného kameňa ako aj v potláčaní ložísk zápalov v iných častiach tela zvieraťa.
Významným preventívnym opatrením je pravidelná ročná vakcinácia proti Leptospiróze vhodnou vakcínou, u nás napríklad česká vakcína Biocan Novell od Biovety Ivanovice ktorá obsahuje 4 kmene Leptospír, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v našej oblasti.
Dôležitým faktorom prevencie býva skrmovanie správnej diéty s optimálnym obsahom bielkovím. Nebezpečné je najmä prekrmovanie bielkovinami u dospelého resp. starého psa – seniora, žijúceho v byte s minimálnym pohybom. Typickým príkladom býva najmä vyváranie a predkladanie psovi na skrmovanie varenej prsnej svaloviny z kurčaťa podávanej v nekritických množstvách.